Projekt i Wykonanie @ MyWare.com.pl - October 01, 2016!
Więcej zobaczysz @ MyWare.com.pl - 02-07-2016

"Wdrożenie na terenie Żagania innowacji procesowych i produktowych w zakresie produkcji włóknin tapicerskich w celu rozwoju firmy Namar"NAMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.:
"Wdrożenie na terenie Żagania innowacji procesowych i produktowych w zakresie produkcji włóknin tapicerskich w celu rozwoju firmy Namar"
Celem głównym projektu jest dywersyfikacja zakładu (Inwestycja początkowa) poprzez wyposażenie w linię złożoną z 3 sekcji oraz wykorzystującej zaawansowane rozwiązanie TIK, co umożliwi wdrożenie 3 innowacji produktowych (nowe nieprodukowane dotychczas w zakładzie produkty) oraz 2 innowacji procesowych.
Realizacja projektu obejmuje zakup ruchomych środków trwałych w postaci maszyn oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Wartość projektu to: 10 000 000,00
Dofinansowanie projektu z UE: 5 500 000,00

 


„Zwiększenie poziomu internacjonalizacji Przedsiębiorstwa NAMAR poprzez udział w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym na rynkach zagranicznych”.Cel projektu: wzrost internacjonalizacji firmy NAMAR - zwiększenie poziomu handlu zagranicznego

Wartość projektu ogółem: 194 955,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 134 725,00 PLN

Numer umowy o dofinansowanie: RPLB.01.04.01-08-0010/17

Beneficjent: NAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA